Onderwijs / educatie
aanbod INIZO

In het speciaal onderwijs zijn er leerlingen die het, ook binnen die beschermde kaders, moeilijk vinden om zich te ontwikkelen. Zij missen sociaal-emotionele competenties en schoolse vaardigheden om in zo'n onderwijssetting te kunnen functioneren. Hierdoor dreigt hun ontwikkeling te stagneren, met het risico op thuiszitten tot gevolg. Meestal komen zij dan terecht bij een dagbestedingslocatie. Daar kan blijken dat er toch een onderwijsbehoefte ontstaat. De leerling blijkt zich te ontwikkelen en lijkt interesse te hebben voor onderricht.

 

Om aan deze speciale onderwijsbehoefte te voldoen heeft De Leo Kannerschool daarom leslokalen ingericht en een deeltijd leerkracht aangesteld op de dagbestedingslocaties van INIZO Stompwijk en Boskoop. Met als doel om ter plekke onderwijscompetenties te trainen en te onderzoeken of er in maximaal anderhalf jaar een overstap naar een V(S)O school is te realiseren.

 

Deze Leo Kannerklas biedt geen gegarandeerde instroom op een van de locaties van de Leo Kanner Onderwijsgroep of een andere V(S)O school. Als een leerling in staat is om door te groeien naar een onderwijsplek, wordt door ouders met de desbetreffende onderwijsinstantie  de door hen vastgestelde procedure gevolgd.

 

De Leo Kannerklas bevat maximaal zes jongeren per lesmoment (een leerling moet bij aanvang dus al binnen een kleine groep kunnen functioneren).  

 

Er zijn twee mogelijkheden binnen Inizo om Zorg en Onderwijs/ Educatie met elkaar te combineren.

Arrangement 2:
Dagbesteding Leren & Werken gecombineerd met de schakel- en ontwikkelklas.

 

Voor wie

Jongeren die dagbesteding volgen bij Inizo.

Alleen jongeren die ingeschreven staan bij Inizo en een dagbestedingstraject volgen, kunnen deelnemen aan de schakel- en ontwikkelklas.

Wanneer er een stamschool betrokken is, kan er in samenwerking met de stamschool, onderwijs geboden worden. Indien er geen stamschool betrokken is, onderzoeken we overige mogelijkheden.
Er is geen sprake van een termijn waarin bepaalde doelen behaald moeten worden. Jongeren kunnen op hun eigen tempo werken aan onderwijs.


Jongeren met voornamelijk psychiatrische en/of gedragsproblematiek

In de Zorg- en Onderwijsklas wordt onderwijs geboden aan jongeren met diverse psychiatrische problematiek.

Jongeren met uiteenlopende schoolniveaus

Het onderwijsniveau in de schakel- en ontwikkelklas ligt tussen de praktijkgerichte leerroute en HAVO. In de praktijk betreft het veelal jongeren met een niveau VMBO Basis of Kader. De onderwijsassistent werkt daar waar mogelijk nauw samen met de stamschool en stemt af met jongere, ouders en stamschool op welke vakken de nadruk ligt.


Werkwijze

Wanneer een jongere aangeeft weer open te staan voor onderwijs, zal er een startbespreking gepland worden. Bij deze startbespreking sluiten meerdere partijen aan om een zo compleet mogelijk beeld te creëren. Vanzelfsprekend is de jongere zelf (deels) aanwezig en diens ouders. Daarnaast vragen wij ook aan gemeente, stamschool, leerplicht ambtenaar en samenwerkingsverband (al dan niet betrokken) om aan te sluiten.


Bespreekpunten in dit overleg zijn:

- Wat is het doel van onderwijs?

- Is het uiteindelijke doel terugkeer naar onderwijs?

- Is het doel het behalen van certificaten/diploma?

- Zijn bovenstaande doelen niet het uitgangspunt, maar is er sprake van een ander doel?

- Is er een stamschool* betrokken?

*Stamschool blijft verantwoordelijk voor onderwijs.

- Hoe gaan we starten, welk afspraken maken we met elkaar en wanneer evalueren we?

Download
AANMELDEN VOOR ONDERWIJS?
Download het aanmeldformulier, vul deze s.v.p. zo volledig mogelijk in en verstuur deze via de onderstaande knop.
Aanmeldformulier dagbesteding.docx
Microsoft Word document 32.1 KB

Arrangement 3:

Dagbesteding Leren & Werken gecombineerd met SzM (School zonder muren Leo Kanner Groep)

Bij aanmelding bij Inizo is er de mogelijkheid om een dagbestedingstraject te combineren met onderwijs. Dit wordt verzorgd in de Zorg- en Onderwijsklas. De Zorg- en Onderwijsklas is een samenwerking met de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep, afdeling School zonder Muren (hierna te noemen SzM). De locatie van de Zorg- en Onderwijsklas is gevestigd binnen de muren van Inizo.


Voor wie?

Jongeren die dagbesteding volgen bij Inizo

Alleen jongeren die ingeschreven staan bij Inizo en een dagbestedingstraject volgen, kunnen deelnemen aan de Zorg- en Onderwijsklas De leerlingen staan ingeschreven bij een locatie van de Leo Kanner Onderwijsgroep, dan wel bij een externe school*, die bij SzM een onderwijstraject heeft aangevraagd. Er moet perspectief zijn richting onderwijs binnen 2 jaar.


Jongeren met voornamelijk psychiatrische en/of gedragsproblematiek

In de Zorg- en Onderwijsklas wordt onderwijs geboden aan jongeren met diverse psychiatrische problematiek.


Jongeren vanuit een locatie van de Leo Kanner Onderwijs groep, of een externe school die een aanvraag heeft ingediend

Het betreft met name jongeren met een inschrijving bij een van de Leo Kanner locaties, voor wie geen passende plek (tijdelijk) meer kan worden geboden. Daarnaast is het mogelijk dat externe scholen* een aanvraag doen bij de SzM om het onderwijsaanbod van een jongere die dagbesteding heeft bij Inizo, (tijdelijk) over te nemen. Deze aanvraag wordt uitgewerkt in het stroomschema**. Hoewel het bieden van een onderwijsperspectief het doel is, kan tijdens het traject blijken dat dit niet haalbaar is voor de leerling. In dat geval wordt toegewerkt naar een ander realistisch (toekomst)perspectief, zoals bijvoorbeeld arbeid.


Jongeren met uiteenlopende schoolniveaus

Het onderwijsniveau ligt tussen de praktijkgerichte leerroute en HAVO. In de praktijk betreft het veelal leerling met een niveau VMBO Basis of Kader. De leerkrachten zijn echter geen vakdocenten, waardoor de nadruk ligt op begeleiding van onderwijs bij de basisvakken Engels, Nederlands, en Rekenen/Wiskunde. Indien het rooster en de belastbaarheid het toe laat, zijn er enkele keuzevakken mogelijk.

 

Werkwijze

Jongeren beginnen het traject met dagbesteding bij Inizo. Het sociaal-emotioneel functioneren van een jongere wordt geobserveerd in dagbestedingsactiviteiten. Na een periode van observatie en het werken aan doelen op de dagbesteding, besluiten Inizo en SzM op basis van observaties op de dagbesteding, of een jongere kan starten in de Zorg- en Onderwijsklas. Vanaf dat moment neemt SzM het Ontwikkelingsperspectief en overige activiteiten in het kader van onderwijs en leerlingzorg, over van de school. Het ontwikkelingsperspectief Plan wordt opgenomen als bijlage van het zorgplan van Inizo. 6-8 wekelijks houdt SzM interne leerlingbesprekingen, waarvan terugkoppeling volgt. De orthopedagoog van SzM sluit aan bij de evaluaties van het zorgplan. In deze overleggen zal ook het perspectief centraal staan.

 INIZO ambulant (06) 825 24 284 

INIZO hoofdkantoor (06) 184 24 348 
Rijndijk 94 (ACHTER)
2394 AJ Hazerswoude- Rijndijk

 

INIZO wonen

Locatie Stompwijk: (06) 396 84 936

Doctor van Noortstraat 113b

2266 GV Leidschendam 

 

INIZO wonen, leer- en werkomgeving

Locatie Boskoop I: (06) 184 24 349 

Halve Raak 18

2771 AD Boskoop

 

INIZO 24thuis

Locatie Boskoop II: (06) 413 00 457

Burgemeester Colijnstraat 71

2771 GG Boskoop

 

Klik hier voor het klachtenreglement van INIZO
Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden